polski

Handelslehranstalt Hameln (HLA) to liceum w s?ynnym mie?cie Hameln. Jeste?my bardzo blisko zabytkowego Starego Miasta, nad rzek? Wezer?. Skupiamy si? na edukacji i szkoleniach w dziedzinie gospodarki i zdrowia. Nasi absolwenci przygotowywani s? w HLA od ponad 150 lat do ?ycia zawodowego i s? studentami nie tylko na kierunkach ekonomicznych, s? ekspertami w dziedzinie biznesu czy te? administracji publicznej. Bior? na siebie odpowiedzialno?? i s? kompetentni. Dzi?ki naszym nowoczesnym udogodnieniom i  technologiom jeste?my regionalnym centrum doskonalenia w dziedzinie szkole? zawodowych "Ekonomia i administracja", a tak?e niektórych zawodów w dziedzinie "zdrowia".


W 2018 roku prawie 1500 uczniów wzi??o udzia? w ró?nych kursach oferowanych przez HLA.

Szko?a Zawodowa jest form? szko?y w pe?nym wymiarze czasu. Zdanie egzaminu umo?liwia kontynuacj? nauki na studiach uniwersyteckich. W okresie trzech lat studenci mog? nie tylko zdoby? wiedz? w dziedzinie Business Administration, ekonomii i informatyki, ale równie? z przedmiotów ogólnych takich jak j?zyki obce, matematyka, biologia i j?zyk niemiecki.


Technikum ekonomiczne specjalizuje si? nie tylko w dziedzinie ekonomii, ale równie? daje studentom solidn? wiedz? na tematy ogólne. Po okresie dwuletniej nauki absolwenci tego typu szkó? uzyskuj? ?wiadectwo uko?czenia szko?y realnej, które pozwala na podj?cie studiów w ka?dej wy?szej szkole  zawodowej  w Niemczech.

Zawód „handlowiec" ??czy szkolenia handlowe z nauk? zawodu. Po dwóch latach uczniowie zdobywaj? kwalifikacje zawodowe, ze szczególnym uwzgl?dnieniem przetwarzania informacji. Ponadto uzyskuje si? automatycznie uko?czenie szko?y ?redniej.


Szko?a zawodowa jest tradycyjn? niemieck? szko?? zawodow?. Uczniowie odbywaj? praktyki zawodowe i zdobywaj?  wiedz? teoretyczn? ucz?szczaj?c raz lub dwa razy w tygodniu na zaj?cia dydaktyczne w szkole (Dual System).


Szko?a Europejska (European School) HLA wspó?pracuje z instytucjami w ca?ej Europie i zapewnia studentom regularnie (co najmniej raz w roku) wymian? z partnersk? szko?? w Hiszpanii, Portugalii, W?oszech, Francji, Polsce i na S?owacji. Ponadto HLA cz?sto uczestniczy w mi?dzynarodowych projektach w ramach programu Comenius, finansowanych przez Uni? Europejsk?.


Przez nauczanie trzech j?zyków (angielski, hiszpa?ski i francuski) studenci HLA zwi?kszaj? swoje szanse na europejskim rynku pracy. Ponadto pomagamy naszym uczniom w znalezieniu sta?y na ca?ym ?wiecie i zach?camy ich do podró?y zagranicznych.


Poprzez szereg dodatkowych kwalifikacji, takich jak certyfikaty w j?zykach obcych, European Computer Driving Licence (ECDL), dyplom European Business Baccalaureate lub kwalifikacja handlowiec europejski (dodatkowa Europejska kwalifikacja dla sta?ystów) nasi studenci s? zawsze o krok przed innymi.


W celu promowania zasady równo?ci szans, staramy si? wspiera? ka?dego ucznia tak bardzo jak to mo?liwe. Dzi?ki propozycjom takim jak szkolny serwis spo?eczno?ciowy lub zaj?cia wyrównawcze staramy si? pomóc ka?dej osobie tak, aby uda?o si? jej przezwyci??y? trudno?ci.


Uczniowie i nauczyciele HLA bior? udzia? w wielu zaj?ciach pozalekcyjnych,  wewn?trz- i zewn?trzszkolnych.

Sprawd? nasz? stron? internetow? i zobacz na w?asne oczy.


W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z dyrektorem szko?y Berndem Strahler lub Norbertem Deide, koordynatorem projektów unijnych, poprzez e-mail lub telefonicznie
+49 5151 930814.